Plane | Pororo AquaPark Bangkok Petty Penguin | Pororo AquaPark Bangkok Wave | Pororo AquaPark Bangkok Slider | Pororo AquaPark Bangkok

โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
เพื่อให้ท่านมีความสุขและได้รับความสนุกสนานจากการใช้บริการของสวนน้ำอย่างเต็มที่
ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. 1 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีริสแบนด์ ของสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ
  ในการเข้าใช้บริการเท่านั้น
 2. 2 กรุณาอ่านป้ายเตือนและปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 3. 3 ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 120 เซนติเมตร เล่นสไลเดอร์บนโพรองโพรองทาวเวอร์
 4. 4 เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 120 เซนติเมตร ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 5. 5 ทางสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ มีบริการเช่าตู้ล็อคเกอร์เพื่ออำนวยความ
  สะดวกเท่านั้น กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ในกรณีที่เกิดความสูญหาย
  ต่อทรัพย์สินของท่าน ทางสวนน้ำฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. 6 กรุณาถอดรองเท้า หรือใช้รองเท้าแตะที่จัดไว้ให้เท่านั้น และชำระล้างร่างกายก่อนลงสระ
 7. 7 กรุณาสวมชุดว่ายน้ำในการเข้าใช้บริการ ไม่สวมชุดยีนส์ หรือชุดที่มีวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น
  ซิป หรือหัวเข็มขัด เป็นต้น

  กรุณาสวมชุดว่ายน้ำในการเข้าใช้บริการ ไม่สวมชุดยีนส์ หรือชุดที่มีวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ซิป หรือหัวเข็มขัด เป็นต้น
 8. 8 ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในพื้นที่สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ
 9. 9 ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มจากภายนอก รวมถึงภาชนะต่างๆ
  เข้ามารับประทานภายในสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ
 10. 10 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ทางสวนน้ำฯ อาจมีการปิดให้บริการโดย
  ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม เช่น
  ลมแรง ฝนตกหนัก และฟ้าผ่า เป็นต้น เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น ทางสวนน้ำฯ
  จะเปิดให้บริการตามปกติ
 11. 11 กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ประจำอยู่ตามจุดเครื่องเล่นสไลเดอร์
  ต่างๆ และรอสัญญาณก่อนการเริ่มเล่นทุกครั้ง
 12. 12 เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น ห้ามยื่นมือหรือแขนออกนอกตัวสไลเดอร์ ในกรณีพลัดตก
  จากห่วงยาง ให้สไลด์ต่อไปตามปกติโดยไม่มีห่วงยาง
 13. 13 ห้ามปีนป่าย หรือยืนบนสไลเดอร์
 14. 14 ห้ามใช้ความรุนแรงหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายภายในสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ
 15. 15 ทางสวนน้ำฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้กระทำความผิด หรือใช้ความรุนแรงให้ออกจาก
  บริเวณพื้นที่ของสวนน้ำ
 16. 16 ในกรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกสวนน้ำในวันเดียวกัน กรุณาแสดงตราประทับบนข้อมือ
  ทุกครั้งในการกลับเข้าใช้บริการอีกครั้งในวันเดียวกัน
 17. 17 เครื่องเล่นสไลเดอร์ของสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ได้รับการติดตั้งและ
  ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้เล่นเป็นสำคัญ ดังนั้น
  ผู้เล่นที่มีความสูงต่ำกว่าที่กำหนด หรือมีน้ำหนักมากเกินไป หรือผู้ที่มีการตั้งครรภ์
  หรือมีประวัติการผ่าตัด โรคหัวใจ หรือความพิการใดๆ ไม่ควรเล่นสไลเดอร์โดยเด็ดขาด
 18. 18 ทุกท่านที่เข้าใช้บริการในสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ยอมรับเงื่อนไข
  ความเสี่ยง และการบาดเจ็บอันเกิดจากการทำกิจกรรมภายในสวนน้ำฯ
 19. 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น เมื่อสไลด์ลงมาที่สระแล้ว ให้ออกจากบริเวณหน้าสไลเดอร์
  ทันที
 20. 20 การเล่นสไลเดอร์แบบคู่นั้น อนุญาตให้เล่นได้เฉพาะบางเครื่องเล่นเท่านั้น
 21. 21 ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นภายในสวนน้ำ
 22. 22 ไม่อนุญาตให้นำขวดแก้ว หรือของมีคม เข้ามาภายในสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค
  กรุงเทพฯ
 23. 23 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เล่น หรือความเสียหายต่อเครื่องเล่น ห้ามสวมเครื่อง
  ประดับทุกชนิดในการเล่นสไลเดอร์
 24. 24 ไม่ควรเล่นสไลเดอร์ ที่ก่อให้การบาดเจ็บกับผู้เล่นท่านอื่น
 25. 25 ไม่อนุญาตให้บุคคลผู้อยู่ในสภาวะมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเล่นสไลเดอร์โดย
  เด็ดขาด
 26. 26 ทางสวนน้ำฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการกับบุคคลใดๆที่มีการดื่มเครื่องดื่ม
  แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด และอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นท่านอื่น